Regulamin

Niniejszy Regulamin stosuje się do zakupów realizowanych za pośrednictwem e-Sklepu internetowego Sublime.

Strony oraz Regulacje

Strona internetowa pod adresem www.sublime-bijoux.com  jest prowadzona przez Gabrielę Buksę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „Sublime Gabriela Buksa”  z siedzibą w Warszawie 00-876,  pod adresem:  ul. Ogrodowa 65/61  wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem identyfikacyjnym NIP 6772322103

Towary, które nabywa Klient za pośrednictwem e-Sklepu Sublime są sprzedawane przez Gabrielę Buksę, działającą jako Sprzedawca, we własnym imieniu.

Dokonanie zakupów produktów w e-Sklepie Sublime wymaga akceptacji polityki prywatności. Informację na temat zasad gromadzenia oraz wykorzystywania informacji dotyczących użytkowników e-Sklepu Sublime. Klienci znajdą  w naszej polityce prywatności.

Dokonane przez Klienta za pośrednictwem e-Sklepu „ Sublime.” zakupy Towarów podlegają następującym zasadom i warunkom sprzedaży.

§1. DEFINICJE

1. Sprzedawca – Gabriela Buksa, o której mowa na wstępie Regulaminu;

2. Klient – podmiot, który dokonuje Zamówienia / Zakupu  w ramach e-Sklepu Sublime

3. e-Sklep Sublime  – Serwis Internetowy dostępny pod adresem: sublime-bijoux.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

4. Towary – produkty prezentowane / sprzedawane w Sklepie Internetowym ( e-Sklepie Sublime);

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami);

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. ( Dz. z 2014r, poz. 827 ze zmianami);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Zamówień i Zakupów Towarów  dokonanych za pośrednictwem www.sublime-bijoux.com. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z  e-Sklepu Sublime, dostępnego pod adresem http://sublime-bijoux.com, świadczącego usługi polegające na sprzedaży Towarów  stanowiących biżuterię z metali szlachetnych.

2. Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówienia w ramach e- Sklepu Sublime ;

c) zasady  zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach e-Sklepu Sublime;

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Właściwości Towarów opisane są w informacji o produkcie, który jest dostępny na stronie internetowej www.sublime-bijoux.com oraz opisie danego Towaru. Prosimy Klientów aby mieli na uwadze, że biżuteria ma specyficzne właściwości, a każdy z  wyrobów jest niepowtarzalny i w jakimś stopniu różniący się od innych egzemplarzy takiego samego Towaru. Wizerunki biżuterii prezentowanej na stronie www.sublime-bijoux.com mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd Towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

5. Złożenie oświadczenia o zakupie w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.

6. Niniejszy Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie internetowej www.sublime-bijoux.com . Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian.

§3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Dla uzyskania możliwości zakupu Towaru konieczne jest:

Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności e-Sklep Sublime; wskazanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, danych dotyczących płatności oraz innych wymaganych informacji;

Wskazanie aktualnego adresu dostawy ( Sprzedawca,  nie dokonuje dostaw do skrzynek pocztowych oraz paczkomatów. Zamówienia są realizowane przez kurierów z wymogiem pisemnego potwierdzenia odbioru);

2. Dla złożenia zamówienia należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia ( dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą  e-Sklepu Sublime.

3. Zamówienie można składać całodobowo. Zmówienie złożone pomiędzy godz. 24.00 – 15.00 danego dnia – jest uważane za złożone w tym samym dniu. Zamówienie złożone w innym czasie niż wskazane powyżej jest uważane za złożone w pierwszym następnym dniu roboczym

4. Każde zamówienie Towaru jest traktowane jako odrębna oferta zakupu. Złożone zamówienie będzie następnie przedmiotem akceptacji Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca ma prawo do:

– niezaakceptowania zamówienia z jednoczesnym obowiązkiem wskazania powodów takiej decyzji,

– ograniczenia sposobu płatności,

– zażądania przedpłaty,

5. W wypadku, gdy ilość zaakceptowanych przez Sprzedawcę Towarów jest mniejsza, niż ilość Towarów zamówionych, informuje o powyższym Klienta na wskazany adres poczty elektronicznej. Klientowi przysługuje wówczas  prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Prawo to Klient może realizować w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

7. Dla każdego Towaru składa się odrębne zamówienie.

§4.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY

1. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia za pośrednictwem e-Sklepu „Sublime”,  przesłana będzie do Klienta wiadomość e-mail, na wskazany adres poczty elektronicznej, zawierająca potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz określająca szczegóły dotyczące zamówionych Towarów (Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia). Powyższa wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia akceptacji Zamówienia, lecz jedynie potwierdzenie jego otrzymania.

2. Po otrzymaniu  Zamówienia oraz wysłaniu Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia, Sprzedawca dokona sprawdzenia dostępności zamówionych Towarów. Umowa pomiędzy Klientem  a Sprzedawcą zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia, w formie wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, że zamówiony Towar jest dostępny i zostanie Klientowi dostarczony po odnotowaniu dokonania zapłaty przez Klienta (Potwierdzenie Wysyłki).

Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia jednocześnie z Potwierdzeniem Otrzymania Zamówienia.

§5.  CENA, PRZESYŁKA I PRZYGOTOWANIE PRZESYŁKI. OPŁATY I PODATKI.

1. Ceną Towaru jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Towar w momencie składania zamówienia.

2. Cena Towaru obejmuje podatek VAT, oraz inne należne podatki, nie obejmuje natomiast kosztów przesyłki i przygotowania do przesyłki.

3. Opłaty za wysyłkę, przygotowanie do przesyłki oraz związany z nimi podatek VAT oraz inne podatki, jak również ogólna cena za realizację zamówienia zostanie wskazana na formularzu wyświetlającym się przed potwierdzeniem przez Klienta  złożenia Zamówienia oraz w Potwierdzeniu Otrzymania Zamówienia. Opłaty za przesyłkę są zależne od wybranego  przez Klienta podczas procedury składania Zamówienia miejsca dostawy oraz sposobu dostawy.

4. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem poczty kurierskiej.

5. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

§6.  PŁATNOŚCI

1. Płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem jednego z następujących sposobów, wybranego podczas procedury składania zamówienia: karta VISA, karta MasterCard, PayU.

2. Wraz z Potwierdzeniem Wysyłki Klient otrzyma informacje na temat płatności (kwota, numer rachunku). Płatność powinna zostać dokonana do godz. 12.00 dnia następnego po  dniu, w którym  wysłane zostało Potwierdzenie Wysyłki.

§7.  DOSTAWY

Sprzedawca zrealizuje Zamówienie w terminie podanym dla danego Towaru na stronie www.sublime-bijoux.com liczonym w dniach roboczych, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych, pod warunkiem, że płatność za Towar zostanie dokonana w terminie wskazanym w tytule „Płatności” pkt. 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych. Do każdej przesyłki zostanie dołączona faktura VAT obejmująca cenę Towaru i koszty przygotowania przesyłki.

§8.  WŁASNOŚĆ PRODUKTÓW

Ryzyka związane z dostarczonym Towarem przechodzą ze Sprzedawcy na Klienta z chwilą doręczenia przesyłki (odebrania jej przez Klienta).

§9. POWIADOMIENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA

1.  Na podstawie Artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta, przysługuje Klientowi 14 (czternasto) –dniowy termin do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży  Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu Sublime, bez wskazania przyczyny odstąpienia. Odstąpienie może być dokonane w formie pisemnej  (w tym w formie listu lub wiadomości e-mail) lub poprzez odesłanie Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu Sublime,  przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia. Wskazany 14-dniowy termin do odstąpienia rozpoczyna bieg z dniem doręczenia Towarów zakupionych za pośrednictwem e-Sklepu Sublime.

2. W celu dotrzymania wskazanego terminu do odstąpienia, wystarczające jest  wysłanie: oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz zwracanych Towarów przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz towar powinno być wysłane na adres: ul. Anielewicza 35/35, 01-057 Warszawa. Do oświadczenia musi być dołączony paragon, jako dowód zakupu. Wzór oświadczenia zostanie dostarczony Kupujacemu drogą emailową.

3. Zwrotom oraz wymianie nie podlegają indywidualnie dopasowywane produkty, do których zaliczają się: produkty z grawerem, pierścionki wykonywane ręcznie, niestandardowe wzory i długości łańcuszków oraz naszyjników.                           

§10. KONSEKWENCJE PRAWNE WYKONANIA PRAWA DO ODSTĄPIENIA

1. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania Umowy podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymane świadczenia nie mogą zostać zwrócone (np. korzyści wynikające z używania) lub mogą być zwrócone tylko częściowo, Klient będzie zobowiązany do zwrotu wartości uzyskanych korzyści nie mogących podlegać zwrotowi.

2. Klient będzie  zobowiązany wyłącznie do uiszczenia wynagrodzenia za zmniejszenie wartości Towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Towaru” oznacza wypróbowanie i przymierzanie Towaru  w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.

3.Towary wysłane za pośrednictwem poczty kurierskiej powinny być zwracane za pośrednictwem tego samego operatora. Opłaty za odesłanie Towaru ponosi Klient.

4.Obowiązek zwrotu dokonanej płatności zostanie przez Sprzedawcę wykonany w terminie 14 (czternastu) dni. Termin na dokonanie zwrotu Towaru rozpoczyna bieg dla Klienta od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub wysyłki Towarów. Dla Sprzedawcy,  14-dniowy termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu lub doręczenia  zwracanych Towarów.

5. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zastosował Klient w pierwotnej transakcji.

§11.  RĘKOJMIA I UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA

1. Na podstawie Artykułu 556 Kodeksu Cywilnego przysługują Klientowi ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca  jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Towar ma wady fizyczne lub prawne.

2. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty doręczenia Klientowi Towaru).

3. Klient winien zachować potwierdzenie zamówienia/rachunku, ewentualnie, przekazać go osobie, dla której Towar został zakupiony, jako dowód zakupu uprawniający do korzystania z rękojmi.

4. Nie stanowią niezgodności Towaru z Umową m.in.:

– wady jawne, widoczne w dniu zakupu, o których Klient wiedział lub oceniając rozsądnie powinien wiedzieć,

– uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, otarcia, deformacje) powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Z uwagi na wysoką delikatność produktów, firma zastrzega, że naprawie gwarancyjnej nie podlegają rozerwane łańcuszki, bowiem uszkodzenia takie mogą powstać wyłącznie w wyniku niewłaściwego użytkowania,

– odbarwienia oraz uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie lub konserwacje,

– naturalne zużycie towaru w wyniku korzystania zgodnie z przeznaczeniem (zwłaszcza biżuterii pozłacanej, platerowanej lub satynowej).

§12.  DANE KONTAKTOWE

1. W wypadku pytań lub skarg związanych z zamówieniami należy kontaktować się ze Sprzedawcą: za pośrednictwem poczty e-mail hello@sublime-bijoux.com od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy, wskazanych poniżej)

2. Dni wolne od pracy:

 • 25 grudnia (Boże Narodzenie)
 • 1 stycznia  (Nowy Rok)
 • 6 stycznia (Święto Trzech Króli)
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja
 • Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Drugi Dzień Zielonych Świątek
 • 15 sierpnia
 • 21 lipca
 • 1 listopada
 • 11 listopada

§13.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Sprzedawca, w terminie 14 dni rozpozna każdą reklamację złożoną przez Klienta i się do niej ustosunkuje.

2. Jeżeli nie uda się  rozwiązać zaistniałego sporu, strony takiego sporu będą mogły szukać jego rozstrzygnięcia w drodze postępowania przed  Stałym Polubownym Sądem KonsumenckimprzyMazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

§14.  PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin, jak również zakupy Towarów dokonywane za pośrednictwem e-Sklepu Sublime podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem polskim.